02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته پزشکی

فوریت، اعتماد، کیفیت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته پزشکی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشتهپزشکی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی پزشکی: اهدای زمان به دانشجویان پزشکی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.